Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spswierklaniec.szkolna.net  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu

42-622 Świerklaniec ul. Młyńska 7

tel./fax.: 32/2844434

e-mail: spsw@op.pl

Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 1.06.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.01.2019

Status pod względem zgodności z ustawą
 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Pyka spsw@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/2844434. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu mieści się w dwóch lokalizacjach: budynek przy ul. Młyńskiej 7 i budynek przy ul. Źródlanej 3.

Budynki szkoły są obiektami, które posiadają bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.

Budynek przy ul. Młyńskiej 7:

 1. Do budynku prowadzi sześć wejść. Przy dwóch wejściach znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 3. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek nie posiada wind.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 7. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego.
 8. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 9. Na pierwsze piętro prowadzą schody wyposażone w poręcz.
 10. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

Budynek przy ul. Źródlanej 3:

 1. Do budynku prowadzą cztery wejścia.
 2. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych
 3. Dla osób na wózkach dostępna jest tylko część korytarza i pomieszczeń na parterze.
 4. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek nie posiada wind.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 8. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego.
 9. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 10. Na pierwsze i drugie piętro budynku prowadzą schody wyposażone w poręcz.
 11. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu od strony sekretariatu szkoły jest pracownik obsługi.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.