Język mniejszości narodowej- język niemiecki

Informacja dla Rodziców zainteresowanych nauką języka mniejszości narodowej

 

Szanowni Państwo,

nowy rok szkolny niesie ze sobą możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka mniejszości narodowej  - języka niemieckiego. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z takich zajęć, to uprzejmie prosimy o złożenie deklaracji. Termin składnia dokumentów wyznaczony przez Ministerstwo przypada na 20. września, jednakże ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o złożenie deklaracji w lipcu. Pomoże nam to w sprawnej organizacji nauki mniejszości w nowym roku szkolnym.

Uprzejmie informujemy również, że dnia 4 lutego 2022r. Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzenie zmniejszające od nowego roku szkolnego z trzech do jednej tygodniowo liczbę godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Zmiana ta dotyczy m.in. szkół podstawowych. 

 

Nowe zasady organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zajęć własnej historii i kultury

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

.

 

 1. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, na wniosek złożony przez rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej.

 

 1. Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, w terminie do dnia 20 września.

 

 1. Wniosek, o którym mowa, dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo całego okresu nauki ucznia w danej szkole.

 

 1. Złożenie wniosku, o którym mowa, jest równoznaczne z:
 1. w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
 2. w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

 

 1. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.

 

 1. Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły informuje rodziców […] o:
 • celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 • informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz świadectwach dojrzałości – w przypadku udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego;
 • warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły;
 • uprawnieniach i obowiązkach uczniów.

7. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

 

Nauka języka mniejszości organizowana jest w następującym w wymiarze:

 


 

Klasa

Tygodniowy wymiar godzina nauki języka mniejszości narodowej w formie dodatkowej nauki języka (dotyczy tylko mniejszości niemieckiej)

Roczny wymiar godzin nauki własnej historii
i kultury.

Szkoła

podstawowa

I

1

-

II

1

-

III

1

-

IV

1

-

V

1

25

VI

1

25

 

 

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 4 lutego 2022 r. - załącznik (adres internetowy rozporządzenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000276/O/D20220276.pdf)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. - załącznik

 

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

Załącznik do pobrania

 

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

Załącznik do pobrania