Ogłoszenia

INFORMACJA

Od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. przedszkole będzie czynne w godzinach od 6:00 do 16:30.

 


OGŁOSZENIE!

STAWKI OPŁAT OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU ZA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWE. IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIERKLANCU

 

DZIECI PRZEDSZKOLNE:

ŚNIADANIE - 1,90 ZŁ

OBIAD - 3,30 ZŁ

PODWIECZOREK - 1,30 ZŁ

 

WAŻNE! 

Jeżeli u któregoś z Rodziców istnienie podejrzenie zakażeniem COVID-19 i prowadzone są w tym kierunku badania, prosimy o prewencyjne zatrzymanie dziecka  w domu do momentu wyjaśnienia sprawy. 

 

Informacja dla rodziców dzieci objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończonym terminem składania deklaracji z języka mniejszości narodowej informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym zostanie utworzona grupa dzieci przedszkolnych uczących się języka niemieckiego. Zajęcia (zgodnie z informacją Dyrektora przekazaną na zebraniu z Rodzicami dn. 27.08.2020 r.) będą odbywać się od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-8.00, a w piątek 7.00-8.00. Przypominamy również, że z chwilą złożenia deklaracji zajęcia z mniejszości są obowiązkowe, a ewentualne rezygnacje należy składać do dnia 29 września.

 

OGŁOSZENIE

Na terenie naszej placówki będzie istniała możliwość wykonania nieinwazyjnego, przesiewowego badania zaburzeń statystyki postawy ciała. Diagnostyka polega na wykonaniu komputerowego zdjęcia stóp i sylwetki dziecka , pomiarze krzywizn przednio - tylnych i bocznych kręgosłupa , określeniu łuków i asymetrii w postawie stojącej oraz określenia stopnia płaskostopia. Badanie wykonywane jest z zastosowaniem nowoczesnego aparatu polskiej konstrukcji. Badanie jest całkowicie dobrowolne i dodatkowo płatne. Całkowity koszt badania wynosi 35,00 zł. Chętnych prosimy o pobranie druczków zgłoszeniowych, w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Źródlanej. następnie wypełnienie go i oddanie do sekretariatu lub wychowawcy klasy. Po zebraniu zgłoszeń podany zostanie termin badania.

 

UWAGA RODZICE!!!

Dyrekcja Szkoły przekazuje informacje Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące profilaktyki zdrowotnej znajdujące się na stronie: www.gov.pl/koronawirus.

Zwracamy się z apelem do Rodziców, aby zgodnie z rekomendacjami MEN nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły. Pielęgniarka szkolna oraz wychowawcy klas przypominają uczniom o zachowaniu opodstawowych zasad higieny. Prosimy jednak rodziców o współpracę i przeprowadzenie w domu rozmów z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, o myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania (zachowanie bezpiecznej odległości, unikanie dotykania oczu, nosa i ust).

Jak skutecznie myć ręce?

 

 

PRZYDATNE STRONY:

 

  1. Główny Inspektorat Sanitarny     https://gis.gov.pl/
  2. Ministerstwo Zdrowia     https://www.gov.pl/web/zdrowie/
  3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu:    https://psse.bytom.pl/

Adres:

ul. Stanisława Moniuszki 25, 41-902 Bytom

 

CAŁODOBOWY KONTAK TELEFONICZNY W ZWIĄZKU Z ZACHOROWANIAMI NA KORONAWIRUSA

 

ppis@psse.bytom.pl

ePuap Skrytka odbiorcza: /pssebytom/skrytka

 

    Wykaz numerów telefonicznych

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

 

WAŻNA INFORMACJA 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021r. w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

W tym okresie Przedszkole na wniosek rodziców będzie zapewniać opiekę dla:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2) rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,             

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,       

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

          przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i

          porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w

         rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

         społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

     g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.

        48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

     h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę

        osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w

        podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12

        marca 2004 r. o pomocy społecznej,

     i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

       placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych

       ośrodkach preadopcyjnych,

     j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

     k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2

       ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania

       na terenie tych jednostek

 

Rodziców, którzy chcą korzystać z opieki prosimy o zwrócenie się z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o objęcie ich dziecka opieką

 

                                                                                                                   

Aktualności

Ważna informacja dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Utworzono: 04.05.2020

W związku z decyzją rządu o możliwości otwarcia przedszkoli proszę o informację dotyczącą potrzeby zapewnienia opieki Państwa dzieciom przez naszą placówkę.Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb...