Język mniejszości narodowej- język niemiecki

Informacja dotycząca zajęć z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego

 

Informacja dla Rodziców grupy Tygrysków

 

Szanowni Państwo,

rok szkolny dobiega powoli końca, dlatego deklaracja z języka mniejszości w grupie 6-latków będzie wkrótce nieaktualna. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kontynuacją nauki języka mniejszości w klasie I, to uprzejmie prosimy o złożenie nowych deklaracji już w lipcu. Wówczas zajęcia będą mogły odbywać się od 1 września.

 

Informacja dla Rodziców pozostałych grup Przedszkolaków

 

Szanowni Państwo,

nowy rok szkolny niesie ze sobą możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka mniejszości narodowej  - języka niemieckiego. Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z takich zajęć, to uprzejmie prosimy o złożenie deklaracji już w lipcu. Wówczas zajęcia będą mogły odbywać się od 1 września.

 

Zasady organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zajęć własnej historii i kultury

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

 

 1. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, na wniosek złożony przez rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej.

 

 1. Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, w terminie do dnia 20 września.

 

 1. Wniosek, o którym mowa, dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo całego okresu nauki ucznia w danej szkole.

 

 1. Złożenie wniosku, o którym mowa, jest równoznaczne z:
 1. w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
 2. w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

 

 1. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.

 

 1. Przed rozpoczęciem nauki języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły informuje rodziców […] o:
 • celu prowadzonych zajęć i ich miejscu w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 • informacjach odnotowywanych w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz świadectwach dojrzałości – w przypadku udziału ucznia w zajęciach z języka mniejszości lub języka regionalnego;
 • warunkach i sposobie oceniania i klasyfikowania ucznia z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego oraz nauki własnej historii i kultury, a także wpływie oceny z zajęć z języka mniejszości lub języka regionalnego na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły;
 • uprawnieniach i obowiązkach uczniów.

 

 1. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora szkoły.

 

 1. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, jest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 4 lutego 2022 r. - załącznik (adres internetowy rozporządzenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000276/O/D20220276.pdf)

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. - załącznik

 

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury

Załącznik do pobrania