Świetlica

Witajcie w świetlicy!

Nasza świetlica działa przy szkole podstawowej przy ulicy Młyńskiej (4 grupy świetlicowe)
oraz ulicy Źródlanej (1 grupa świetlicowa) i jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na różne godziny pracy rodziców, spędzają czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.

Świetlica przy ulicy Młyńskiej czynna jest codziennie rano od 7:00 do 8:00 w poniedziałki, środy i piątki , a we wtorki i czwartki od 7:00 do 8:45.
Popołudniu świetlica jest czynna codziennie od 11:45 do 16:00
Świetlica przy ulicy Źródlanej czynna jest codziennie według potrzeb od 12:45.

Opieką świetlicową objęci są głownie uczniowie, których rodzice pracują, jak również dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe (język niemiecki, język angielski, ceramikę, robotykę, Majery, judo, gimnastykę korekcyjną).

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po zajęciach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego, rozbudzanie aktywności twórczej. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych realizujemy :

gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne,
zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce),
zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści),
zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku),

Świetlica  służy również pomocą w odrabianiu prac domowych.
 

Kadra świetlicy w roku szkolnym 2018/2019:

Joanna Aparta
Katarzyna Kurowska
Barbara Odoj
Agata Pawlik
Justyna Szwajnoch

 

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

7:00 – 8:00 / 8:45

 • schodzenie się dzieci.
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.
 • przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

 

11:30 – 12:45

 • pełnienie dyżurów w czasie obiadów.
 • schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 • odpoczynek i zabawy dowolne.

 

12:45 – 14:25

 • schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 • zajęcia dydaktyczne, tematyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy.
 • zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne.
 • wspólne czytanie/praca z książką.
 • zabawy integracyjne, w kręgu.
 • konkursy/quizy/zagadki/rebusy.
 • odrabianie zadań domowych.
 • zajęcia okolicznościowe.
 • gry i zabawy na powietrzu.

 

14:25 – 16:00

 • zabawy dowolne według zainteresowań.
 • oglądanie/słuchanie bajek.
 • słuchanie piosenek.
 • porządkowanie gier i zabawek.
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ MOŻE ULEC ZMIANOM ZGODNIE Z AKTYWNOŚCIĄ
I ZAINTERESOWANIAMI DZIECI.Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy wypełnić kartę zgłoszenia.
(karty dostępne są u nauczycieli w świetlicy)

Regulamin świetlicy działającej w Szkole Podstawowej
 im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu

 

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo - wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 

Cele i zadania świetlicy

 Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
 2. kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
 3. rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
 4. wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
 5. organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

 

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 2. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 3. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 5. upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
 6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
 7. rozwijanie samodzielności,
 8. współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
 9. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

 

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 16.00.
 2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
 3. Karta zgłoszenia zawiera podstawowe dane dotyczące:
 • imię i nazwisko ucznia
 • klasa
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)
 • oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu
 • kontakt z rodzicami (telefon)
 • informacja o chorobach (np. alergie)
 1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu - dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 3. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka a wychowawca świetlicy został poinformowany.
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
 6. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
 7. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.
 8. Rodzice/opiekunowie uczniów są zobligowani do dokładnego podania godzin pobytu

dziecka w świetlicy szkolnej z uwzględnieniem godzin zajęć dodatkowych odbywających się

na terenie szkoły.

W godzinach zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko spada na osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe.
 

Wychowankowie świetlicy

 1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
 6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
 8. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.


PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma prawo do:

 1. respektowania swoich praw i obowiązków,
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,                                                                                                                                                 
 3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,                                                    
 5. życzliwego, podmiotowego traktowania,                                                                              
 6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,                                                                                   
 7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,                                                                 
 8. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:    

 1. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
 2. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,                                                                                                                                   
 3. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,                                 
 4. dbać o ład i porządek,                                                   
 5. aktywnie uczestniczyć w zajęciach,                                                                                                     
 6. zachowywać się kulturalnie w świetlicy
 7. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu, 

                             

Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
 3. Poinformowanie rodziców o dobrym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie
  lub telefonicznie).

 

Kary

 1. Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 3. Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie
  lub telefonicznie).
 4. Rozmowa z pedagogiem szkolnym.
 5. Rozmowa z dyrektorem szkoły.
 6. Wykluczenie z udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych, wycieczkach klasowych.
 7. 7.Czasowe odsunięcie od zajęć świetlicowych w porozumieniu z rodzicami.

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic/opiekun w stanie nietrzeźwym zamierza odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej

 

 1. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym
  na nietrzeźwość, należy:
 • Niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,
 • Nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,
 • Wezwać do szkoły drugiego rodzica / opiekuna prawnego,
 • Jeżeli wezwanie drugiego rodzica / opiekuna prawnego jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy wezwać policję.

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

 

 

Procedura postępowania w przypadku gdy rodzice /prawni opiekunowie nie zgłoszą się po dziecko do godziny 16.00

 

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7.00 do 16.00.
 2. W uzasadnionych przypadkach, jeśli rodzic/opiekun prawny lub osoba wskazana do odbioru dziecka w karcie zapisu, nie są w stanie odebrać ucznia, zobowiązują się do zorganizowania odbioru dziecka przez osoby niewskazane w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz obowiązkowo informują o tym fakcie nauczyciela świetlicy.
 3. Osoba o której mowa w pkt 2 legitymuje się dowodem osobistym i wypełnia stosowne oświadczenie.
 4. W przypadku braku takiej możliwości rodzic do godziny 15.30 zobowiązany jest do kontaktu
  z wychowawcą świetlicy w celu ustalenia warunków odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej,
  nie później niż do godz. 16:10.
 5. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny/osoba wskazana w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej nie odbierze dziecka do godz.16:10 wychowawca świetlicy informuje o tym fakcie odpowiednie organy (policję), której przekazuje opiekę nad dzieckiem.

 

GALERIE