O szkole

Historia Szkoły do roku szkolnego 2016/2017

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu jest usytuowana przy ulicy Młyńskiej 7.

Szkoła nasza powstała w okresie międzywojennym jako podstawowa szkoła niemiecka w Neudeck (niemiecka nazwa Świerklańca) i znajdowała się przy ulicy Źródlanej 3 (obecny budynek gimnazjum). 
W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku dobudowano drugi budynek szkoły przy ulicy Młyńskiej 7 wtedy szkoła podstawowa prowadziła zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dwóch budynkach. Również w tym okresie nadano szkole imię Adama Mickiewicza. W budynku szkoły przy ulicy Młyńskiej 7 prowadzono zajęcia dla klas I-IV, 
a w budynku przy ulicy Źródlanej 3 zajęcia dla klas V-VIII ówczesnej ośmioklasowej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1999/2000 po wprowadzeniu reformy oświaty budynek szkoły podstawowej przy ulicy Źródlanej 3 został przekształcony na budynek gimnazjum w Świerklańcu. Szkoła podstawowa pozostała w budynku przy ulicy Młyńskiej 7.

Dyrektorami szkoły byli między innymi:

- mgr Zdzisław Zawisza

- Stanisław Stabiński

- mgr Roman Mitas

- mgr Alicja Polok

- mgr inż. Krzysztof Kozak

Obecnym dyrektorem szkoły jest mgr Kunegunda Trynkos.

Kadra pedagogiczna liczy około 26 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, z których większość posiada uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów. W szkole uczniowie uczą się dwóch języków: angielskiego i niemieckiego.

Uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji pracownię informatyczną z dostępem do internetu oraz rzutnikiem multimedialnym.

W klasach I-III są prowadzone zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Szkoła może się pochwalić sukcesami sportowymi. Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych taneczno- rytmicznych, plastycznych oraz sportowych.

W szkole działa stołówka, która wydaje około 140 obiadów dziennie.

W szkole znajduje się również gabinet lekarski.

26 listopada w rocznicę śmierci patrona szkoły odbywa się co roku święto patrona szkoły.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu zlokalizowana przy ul. Młyńskiej 7 (telefon: 284-44-34, e-mail: spsw@op.pl) - to placówka, której historia sięga lat międzywojennych XX wieku. Powstała jako podstawowa szkoła niemiecka dla mieszkańców miejscowości Neudeck – jak nazywano wtedy Świerklaniec. W latach 60-tych zbudowano drugi obiekt, więc zajęcia odbywały się w dwóch budynkach szkolnych: przy ulicy Młyńskiej  i Źródlanej. Nadano też placówce  imię patrona – Adama Mickiewicza. W roku szkolnym 1999-2000 reforma spowodowała przekazanie obiektu przy ulicy Źródlanej na budynek gimnazjum, zaś w murach budynku przy ulicy Młyńskiej zorganizowała się dzisiejsza sześcioklasowa szkoła podstawowa z 12 oddziałami klasowymi.

DYREKCJA, KADRA, OFERTA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Funkcję dyrektora placówki pełni obecnie mgr Kunegunda Trynkos, jej zastępcą jest mgr Justyna Szwajnoch. Zespół kadry stanowi 27 nauczycieli legitymujących się kwalifikacjami pedagogicznymi oraz zweryfikowaną praktyką zawodową. Placówka realizuje ministerialne programy nauczania oraz własne programy autorskie. W ofercie dydaktycznej szkoły znajduje się m.in. nauka dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Istnieje możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań ucznia poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, sportowych, a wśród nich kółka plastyczne,  matematyczne, informatyczne, artystyczne, biblioteczne, biblijne, językowe, sportowe, gimnastyki korekcyjnej oraz ognisko muzyczne. W szkole działa stołówka, funkcjonuje biblioteka. Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego i logopedy oraz higienistki szkolnej i lekarza pediatry. 

Szkoła współpracuje z organami samorządowymi i różnymi placówkami oraz instytucjami z naszego terenu (m.in. z Nadleśnictwem, Bankiem Spółdzielczym)

BAZA I ŻYCIE SZKOLNE
Lekcje i zajęcia pozalekcyjne odbywają się w wyremontowanym budynku, który w roku 2008 ocieplono i otynkowano, nadając nowy, estetyczny wygląd elewacji oraz całego otoczenia. Pozyskano klasę lekcyjną, przestrzenną świetlicę, odnowiono podłogę na dolnym korytarzu. Wprowadzono monitoring. Uczniowie przebywają w odnowionych salach lekcyjnych i odświeżonych pozostałych pomieszczeniach szkolnych. Mają do dyspozycji pracownię informatyczną z internetem i rzutnikiem multimedialnym. Poza lekcjami mogą korzystać ze świetlicy, biblioteki. Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie dwuzmianowym. Na terenie szkoły funkcjonują różne agendy i organizacje, wśród nich Samorząd Uczniowski, a przede wszystkim prężnie działająca Rada Rodziców.
Placówka aktywnie uczestniczy w realizacji  programów i projektów, jak np. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „Adopcja Serca”, „Szkoła bez przemocy”. Jest organizatorem konkursów szkolnych i gminnych oraz uczestnikiem konkursów rejonowych i powiatowych, a także festynów i dni otwartych. Osiąga znaczące sukcesy, zdobywa nagrody i dyplomy. Organizuje  uroczystości i święta, m.in. Święto Patrona. Aktualnie dopracowywany jest ceremoniał szkolny.
DYDAKTYKA
Realizując nową podstawę programową szkoła przygotowuje ucznia według najlepszych metod do zdobycia umiejętności i kompetencji umożliwiających mu przystąpienie do kolejnego etapu edukacyjnego w gimnazjum. 100% uczniów przystępuje do sprawdzianu kompetencji po klasie VI, osiągając zadowalające wyniki, plasujące naszą szkołę na wysokim miejscu w rankingu.
Uczniów  o szczególnych potrzebach edukacyjnych placówka obejmuje właściwą opieką i pomocą pedagogiczną. Stwarza dzieciom warunki do osiągnięcia optymalnych wyników w nauce. Wspiera uczniów zdolnych w rozwoju zamiłowań i talentów. Placówka jest przyjaznym miejscem dla ucznia.

 

Działalność szkoły po roku szkolnym 2016/ 2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 wprowadzona została reforma oświaty. Wdrożono odtąd ośmioletni kurs nauczania w szkole podstawowej, odstąpiono od przeprowadzania sprawdzianu dla klas szóstych i rozpoczęto wygaszanie klas gimnazjalnych. Z tego powodu naukę uczniów świerklanieckiej szkoły podstawowej realizowano w dwóch budynkach. Część klas z obiektu przy ulicy Młyńskiej przeniesiono do placówki przy ulicy Źródlanej. Pierwszy z obiektów rozbudowano na potrzeby otwieranego przedszkola, zaś budynek dawnego gimnazjum poddano modernizacji.

Odtąd placówka prowadzi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla uczniów szkoły ośmioletniej i jednocześnie dla ostatniego rocznika gimnazjum. Staje się szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

 

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła przeprowadza egzaminy końcowe dla uczniów kończących klasę ósmą i po raz ostatni dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum.

Zajęcia dydaktyczno- opiekuńcze dla przedszkolaków oraz dla uczniów klas I-III edukacji wczesnoszkolnej prowadzone są w budynku przy ulicy Młyńskiej dysponującym odpowiednim zapleczem i bazą dostosowaną do potrzeb wychowanków. Dzieci korzystają z pracowni komputerowej, biblioteki, Sali gimnastycznej, świetlicy, stołówki szkolnej, placu zbaw. Dobrze wyposażone są nowo wybudowane pomieszczenia dla trzech grup przedszkolnych „Akademii Malucha”.

W budynku przy ulicy Źródlanej przeprowadzono termomodernizację, odnowiono kilka sal lekcyjnych, przeniesiono księgozbiór i zorganizowano bibliotekę wraz z czytelnią dla starszych uczniów. Dostosowane zostają warunki nauki do aktualnych potrzeb. Wprowadzono także w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Dokumentacja szkolna zostaje objęta systemem elektronicznym. Dziennik elektroniczny portalu Librus Synergia zastąpił tradycyjny papierowy dziennik lekcyjny i staje się dodatkowym, nowoczesnym środkiem komunikacji pomiędzy szkołą a domem, rodzicami, opiekunami uczniów.

Placówką w kolejnej kadencji dyrektorskiej zarządza mgr Kunegunda Trynkos i dwoje wicedyrektorów: mgr Marek Kubica i mgr Marzena Cyrek, zaś kadrę pedagogiczną stanowi 52 etatowych nauczycieli wszystkich wymaganych specjalizacji.