Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza
działającego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu

 

Postanowienia ogólne.

1. Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3. Wolontariat Szkolny - inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 

Cele i działania.

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej i charakterze regularnym akcyjnym.

Prawa wolontariusza

 1. Działania SKW umożliwiają szkole i uczniom udział w szerokiej ofercie projektów odpowiadającej ich wartościom, postawom i potrzebom.
 2. Członkami SKW mogą być uczniowie klas szóstych, siódmych oraz ósmych.
 3. Inni uczniowie szkoły mają prawo włączać się w działania podejmowane przez SKW.
 4. SKW posiada swojego opiekuna, którym jest wyznaczony nauczyciel.
 5. Opiekun SKW współdziała z innymi nauczycielami wyznaczonymi do tego celu.
 6. Członkowie SKW poświęcają się dla innych, ale nie zapominają także o sobie.
 7. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 8. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 9. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków klubu.
 10. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów klubu.
 11. Wolontariusze działający w klubie przez min. dwa lata są nagradzani wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Obowiązki Wolontariusza

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać deklarację wolontariusza.

2. Członkowie SKW systematycznie uczestniczą w spotkaniach klubu.

3. Członkowie SKW zapoznają się z regulaminem klubu oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie klubu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

7. SKW informuje społeczność szkolną i lokalną o swoich planach, działaniach i efektach swojej pracy w dowolnie wybrany przez siebie sposób.

8. W przypadku łamania przez członka regulaminu SKW, zasad i norm społecznych obowiązujących w szkole lub nie realizowaniu podjętych działań, Dyrektor może podjąć decyzję o wykluczeniu z Klubu.

9. Bycie członkiem SKW jest przywilejem.

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

ZAŁĄCZNIKI